margus-piik-magistritoo-internetiturundus

Käesoleva töö eesmärgiks on analüüsida internetiturunduse rolli Eesti ettevõtete eksporditegevuses ning anda läbi teoreetilise käsitluse autoripoolne panus ekspordi edendamiseks internetiturunduse abil. Töö eesmärgini jõudmist toetavad autori poolt läbi viidud uuringud. Kvantitatiivse uuringu käigus küsitleti Eesti ettevõtteid selgitamaks välja internetiturunduse alased teadmised ja hoiakud ning erinevate võimaluste kasutamine. Kvalitatiivse uuringu käigus intervjueeriti Eesti internetiturunduse eksperte nendepoolse nägemuse ja parimate praktikate väljatoomiseks. Kogutud arvamused ja seisukohad sisalduvad käesolevas töös.